RIADKOVÁ INZERCIA

Riadková inzercia je textová inzercia uverejňovaná v novinách jedným písmom a čiernou farbou, bez možnosti vkladať obrázky alebo logá. Text inzerátu je písaný za sebou, bez možnosti vkladať „entery“, odrážky atď. Inzercia sa dá zvýrazniť rámikom, prípadne zvýraznením textu tučným písmom (podľa redakcie). Štandardne je zvýraznené prvé slovo každého riadkového inzerátu.

Rozdeluje sa na občiansku (napríklad Predám bicykel..., Hľadám zamestnanie...) a komerčnú (napríklad služby, reality, ponuka práce) . Cena inzerátu sa vypočíta podľa počtu slov v inzeráte. Slovo sa ráta od 3 znakov. Telefónne číslo sa počíta ako jedno slovo.

V novinách sa inzeráty delia obsahovo do rôznych rubrík: Auto-moto, Elektro, Práca, Služby, Nehnuteľnosti, Nábytky, Všeličo, Zoznamko, Zverinec, Kočíky-bicykle, Straty.

Ak si podávate zoznamovací inzerát a nechcete uvádzať na seba kontakt, môžete inzerát uverejniť pod značkou a prípadný záujemci vám budú posielať odpovede na adresu redakcie. Odpovede si môžete prevziať osobne, alebo vám ich pošleme na dohodnutú adresu.

V našich pobočkách si viete objednať riadkový inzerát do ktorýchkoľvek novín Pardon.


Cenník riadkovej inzercie

Redakcia/
Typ inzercie
TT TN NR TO BB
Občianska 020 015 017 017 020
Zvýraznená 020 020 033
Komerčná (služby) 040 040 030 050 040
Zvýraznená 037 053 060
Rámik 350 350 332
Značka 170 170 100 100 066

Poznámka: ceny sú uvedené v EUR s DPH za slovo, pri rámiku a značke je cena uvedená za 1 opakovanie (týždeň).

Objednávka riadkovej inzercie


príklad riadkovej inzercie

OBCHODNÉ PODMIENKY

uverejňovania reklamy v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon

Článok I - OBJEDNÁVKA

1. Prijatie objednávky
a) Inzercia sa prijíma na základe písomnej objednávky.
b) Objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
– u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno objednávateľa, sídlo objednávateľa, doručovaciu adresu na zaslanie faktúr, IČO DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, meno zodpovednej kontaktnej osoby, telefónne a faxové číslo, pečiatku, podpis oprávnenej osoby a zadanie objednávanej služby.
– u súkromnej osoby: meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu.
c) Ako doklad o prijatí objednávky vystaví Pardon TT, s.r.o. (ďalej len vydavateľ) na základe písomnej žiadosti potvrdenie o prijatí objednávky.
d) Potvrdením písomnej objednávky objednávateľa vydavateľom je uzatvorený zmluvný vzťah.
e) Potvrdené objednávky špeciálnych foriem reklamy, ako vkladaná reklama, sa stávajú pre vydavateľa záväznými v okamihu dodania vzorových produktov vydavateľovi podľa zadania.
f) Objednávka plošnej, prípadne riadkovej inzercie cez internet je platná až po potvrdení vydavateľom.
g) Vydavateľ poskytne províziu - zľavu do výšky 15 % z ceny reklamy mediálnym a reklamným agentúram (objednávateľ). Agentúra predkladá objednávku svojím menom a zodpovedá za dodanie hotových podkladov, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie grafické spracovanie. Agentúra je povinná na vyzvanie preukázať vydavateľovi výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (ak nejde o právnickú osobu), ktorý jednoznačne preukazuje predmet jej reklamnej podnikateľskej činnosti. Vydavateľ je oprávnený odmietnuť objednávku agentúry, ak vzniknú pochybnosti o jej sprostredkovateľskej činnosti.

Článok II - REALIZÁCIA INZERCIE

1. Podmienky uverejnenia reklamy
a) Pokiaľ nie je dohodnutý presný deň zverejnenia a pozície inzerátu, bude inzerát umiestnený ľubovoľne v novinách a zverejnený v najbližšom možnom termíne po uhradení faktúry, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
b) Pokiaľ objednávateľ objedná inzerát v rozmeroch, ktoré nezodpovedajú štandardným rozmerom inzercie titulu alebo rozmer neuvedie, bude reklama v rámci technických možností prispôsobená najbližšiemu možnému rozmeru, a tak aj potvrdená a vykalkulovaná.
c) Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo gramaticky upraviť text reklamy podľa platných pravidiel slovenského pravopisu.
d) Náhľadky vyrobenej reklamy ku korektúre budú poskytnuté objednávateľovi iba na požiadanie. Pokiaľ sa objednávateľ ku konečnej úprave nevyjadrí, aj keď mu bola preukázateľne doručená, predpokladá sa, že s ňou súhlasí, a teda prípadná reklamácia nebude uznaná.

2. Podklady na reklamu
a) Za včasné a bezchybné dodanie podkladov na reklamu na určené pracovisko vydavateľa je zodpovedný objednávateľ.
b) Objednávateľ tiež zodpovedá za obsah a právnu prípustnosť textových a obrazových predlôh na reklamu. Vydavateľ nie je povinný skúmať, či tým nie sú porušené práva tretích osôb. V prípade uplatnenia nárokov tretej strany v súvislosti s uverejnením preukázateľne nepravdivej či právne neprípustnej reklamy je objednávateľ povinný prevziať všetky záväzky z takýchto oprávnených nárokov vyplývajúcich a zároveň je povinný nahradiť vydavateľstvu škody, ktoré mu vzniknú uvedeným konaním objednávateľa.
c) Podklady na výrobu reklamy sa objednávateľom vracajú len na písomné vyžiadanie v rámci objednávky.
d) Pri grafickom spracovaní PR reklamy nesmú byť použité typy písma zhodné s písmom redakčných textov v novinách Pardon. PR reklama musí byť v rámčeku.

3. Právo odmietnuť reklamu
a) Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie reklamy z dôvodu nevhodného obsahu, pôvodu alebo formy, a pokiaľ je v rozpore so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, etickými normami, dobrými mravmi a zvyklosťami, čo by mohlo poškodiť dobré meno vydavateľa alebo ním vydávané tituly, alebo jeho záujmy. Vydavateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi, avšak nie je povinný odmietnutie zdôvodňovať.
b) Vydavateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku na reklamu od objednávateľa, ktorý je dlžný za predtým zverejnenú inzerciu, prípadne pozastaviť plnenie až do zaplatenia dlžnej sumy. Toto opatrenie môže vydavateľ uplatniť i v priebehu dlhodobej reklamnej kampane, keď objednávateľ priebežne neplní svoje záväzky.

4. Cena a platobné podmienky
a) Konečná cena reklamy sa stanoví zo základnej sadzby za cm2 násobenej šírkou a výškou inzerátu v cm po pripočítaní príplatkov a odpočítaní zliav v súlade s práve platným cenníkom.
b) Pod brutto sumou sa rozumie základná cena zvýšená o všetky príplatky v zmysle práve platného cenníka reklamy v termíne uverejnenia reklamy.
c) Pod netto sumou sa rozumie základná cena zvýšená o všetky príplatky, znížená o všetky zľavy a agentúrnu províziu v zmysle práve platného cenníka inzercie v termíne uverejnenia reklamy.
d) Fakturuje sa do 7 kalendárnych dní po zverejnení reklamy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Faktúra sa zasiela objednávateľovi spolu s výtlačkom titulu, v ktorom bola reklama uverejnená. Faktúra je splatná do 7 kalendárnych dní od vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
e) Pokiaľ neuvedie objednávateľ presný rozmer reklamy a ponechá úpravu na vydavateľovi, je podkladom na výpočet ceny reklamy konečný tlačový formát.
f) Vydavateľ je oprávnený vopred požadovať od objednávateľa úhradu za reklamu.
g) Pokiaľ nebudú pohľadávky vydavateľa uhradené objednávateľom v lehote splatnosti, bude vydavateľ postupovať v súlade s bodom 3 písmeno b) týchto podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka.
h) Pokiaľ nebudú pohľadávky vydavateľa uhradené objednávateľom ani 30 dní po lehote splatnosti, objednávateľovi zaniká nárok na poskytnutú zľavu. Vydavateľ mu dofakturuje vzniknutý rozdiel od základnej ceny.
i) Vydavateľ si vyhradzuje právo stanoviť mimoriadne ceny na reklamu vybraných objednávateľov.
j) Splatnosť tuzemských faktúr – 7 kalendárnych dní
k) Splatnosť zahraničných faktúr – 7 kalendárnych dní (pokiaľ nie je dohodnuté inak)
l) Prvá objednávka nového klienta bude vždy realizovaná platbou vopred.
m) Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

5. Neplnenie záväzkov
a) Pre prípad zásahu vyššej moci je vydavateľ zbavený zodpovednosti za plnenie záväzkov a poskytovanie náhrad za vzniknuté škody.
b) Pokiaľ objednávateľ nesplní dohodnutý záväzok, za ktorý bola vopred stanovená príslušná zľava, vydavateľ mu dofakturuje rozdiel medzi dohodnutým a skutočným plnením.
c) Zo závažných redakčných dôvodov si vydavateľ vyhradzuje právo nedodržať objednanú a potvrdenú pozíciu objednanej reklamy. V takom prípade nebude príplatok za pozíciu fakturovať a zákazníkovi neprislúcha nárok na reklamáciu.
d) Neuverejnenie reklamy podľa týchto obchodných podmienok sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany vydavateľa.

6. Stornovacie podmienky
Stornovacie podmienky sa riadia práve platným cenníkom. Reklamu je možné stornovať len na základe písomnej žiadosti a po dohovore s vydavateľom. V prípade zrušenia objednávky po termíne uzávierky bude objednávateľovi fakturovaná plná cena reklamy tak, ako keby bola uverejnená. Plná cena reklamy bude tiež účtovaná v prípade vyradenia objednanej reklamy z tlače z dôvodu dodania chybných podkladov klientom v termíne podľa práve platného cenníka reklamy, prípadne v náhradnom termíne, písomne stanovenom vydavateľom. Rozhodujúcim na posúdenie dátumu prevzatia storna je vo všetkých prípadoch deň doručenia storna do redakcie Pardon TT, s.r.o. a čas, ohraničený pracovným časom vydavateľa - v pracovné dni od 8.00 do 16.30 hod. Týka sa i storna zaslaného faxom či e-mailom. Na takto zaslané storno však treba telefonicky upozorniť.

7. Reklamácie
a) Reklamovať nedostatky v uverejnenej reklame je potrebné písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní po zverejnení reklamy (t.j. najneskôr na 14. deň musí byť reklamácia doručená vydavateľovi) a objednávateľ je povinný reklamáciu podať alebo doručiť písomne na adresu sídla vydavateľa kvalifikovaným spôsobom, t.j. presne označiť reklamu, termín uverejnenia, uviesť závady plnenia a požadované plnenie podľa bodu b). Na neskôr doručené reklamácie sa neprihliada.
b) Objednávateľ má v prípade sčasti alebo úplne nečitateľnej, nesprávnej alebo neúplnej reklamy nárok na zľavu, respektíve náhradné uverejnenie. Zľava sa poskytne vždy v takom rozsahu, v akom bol obmedzený účel reklamy.
c) Pri zadaní opakovanej reklamy je objednávateľ povinný skontrolovať po každom zverejnení jej správnosť a úplnosť. Vydavateľ neuzná reklamáciu v tom prípade, keď sa pri opakovanej reklame objaví ten istý nedostatok, pričom naň objednávateľ bezprostredne po predchádzajúcom zverejnení neupozornil vydavateľa.

Článok III - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Vydavateľ zaručuje pre všetky svoje tituly štandardnú kvalitu tlače reklamy limitovanú kvalitou dodaných podkladov, vstupného materiálu tlače a tlačiarenskými normami.
b) Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť cenníka. Od ustanovení hore uvedených podmienok sa možno odchýliť iba na základe písomnej dohody.
c) Vydavateľ si vyhradzuje právo meniť tieto všeobecné obchodné podmienky, o týchto zmenách však musí objednávateľa informovať. Objednávky potvrdené pred zmenou všeobecných obchodných podmienok budú realizované podľa všeobecných obchodných podmienok platných v čase potvrdenia objednávky objednávateľom.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2010, ich platnosť zaniká vydaním nových obchodných podmienok.